• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار

     

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    شاخه عضویت

    سمت

    1

    رضا ابراهیمی

    شرکت

    رئیس کمیسیون

    2

    عرفان زیده سرایی

    مشاور

    دبیر کمیسیون

    3

    رضا رمضان پور

    مشاور - شرکت

    عضو

    4

    حامد رضایی

    شرکت

    عضو

    5

    مینا نظام دوست

    شرکت

    عضو

    6

    نیما احمدی

    فروشگاه

    عضو

    7

    احمد عطاآفرین

    شرکت

    عضو

    8

    محمدحسین محجوب

    مشاور

    عضو

    9

    مهدی فلاح کرمی

    کارشناس

    عضو

    10

    فرشاد پرهیزکار

    کارشناس

    عضو

    11

    سجاد بحرکاظمی

    مشاور

    عضو

    12

    محمدرضا واحدی

    کارشناس

    عضو