•  
    بررسی چاشهای پیش روی نرم افزار و شناسایی شرکتهای نرم افزاری

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-2
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
    موضوع : بررسی چاشهای پیش روی نرم افزار و شناسایی شرکتهای نرم افزاری
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 18:00 تا
    دبیر جلسه : محمدعلی معتمد
    دستور جلسه :

    بررسی چاشهای پیش روی نرم افزار و شناسایی شرکتهای نرم افزاری  

    حاضران در جلسه:

     رضا رمضانپور - محمدعلی معتمد - کوروش افشاری - سیامک محمودی  

    چکیده:

    مقرر گردید

    1-     تهیه پیشنویس فرمی به منظور جمع آوری اطلاعات شرکتهای نرم افزاری و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه نرم افزار تولید و خدمات فعالیت می نمایند ( داخل استان گیلان )

    2-    نحوه امتیازدهی و اعتبارسنجی تولیدات نرم افزاری و استانداردسازی سنجش نرم افزار بررسی گردید.

    3-    درخصوص کلاسهای آموزشی تصمیماتی گرفته شد و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالین نرم افزار نسبت به تشکیل کلاسها تصمیم گیری خواهد شد .

    4-    راهکارهای حمایت سازمان از تولیدکنندگان نرم افزار مورد بحث قرار خواهد گرفت و قرار شد در طی جلسات آینده حمایت هایی که سازمان توانایی انجام آن را دارد شناسایی شود و محقق یابد .

    5-    تصمیم گیری گردید که جلسات کمیسیون نرم افزار هر دوهفته یکبار تشکیل گردد .

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان