•  
    صورتجلسه کمیسیون شبکه سازمان نصر استان گیلان

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : صورتجلسه کمیسیون شبکه سازمان نصر استان گیلان
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

    تکمیل اطلاعات کارگروه های معین شده  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان